PREVENTÍVNY PROGRAM KOZMO
A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ


Je zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania, spolupráce a empatie detí. Vďaka preventívnemu programu KOZMO a jeho dobrodružstvá budú mať deti do budúcna vybudovaný hodnotovo-vedomostný základ, ktorý im pomôže rozhodnúť sa konať pri strete s násilím.

Celý program je budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje, nestavia do roly obete ani agresora.

Špecificky sa preventívny program zameriava na problémy vyčleňovania, posmievania sa a fyzického ubližovania. Jednotlivé témy prinášajú pozitívny spôsob poznania vlastných emócií, stimulujú adekvátne správanie v konkrétnych situáciách.

Pretavenie negatívnych tém do pozitívnych preventívny program dosahuje zážitkovými aktivitami, ktoré sú zamerané na spoluprácu, inklúziu, empatiu a toleranciu k inakosti.
Súčasťou metodiky k preventívnemu programu sú aj unikátne pomôcky z KOZMOboxu – krátke animované videá, rozprávková knižka, KOZMO, KOZMOplán, KOZMOpumpa a mnoho ďalších.

Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá (ďalej len KOZMO) je koncipovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Štátnym vzdelávacím programom pre primárne vzdelávanie.


V kontexte týchto dvoch programov je cieľom preventívneho programu KOZMO a jeho dobrodružstvá:

  • zlepšenie sociálnej aktivity dieťaťa a napĺňanie potreby sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,
  • budovanie pozitívneho vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu,
  • ochrana práv dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi, s rešpektovaním individuálnych potrieb dieťaťa,
  • umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,
  • posilňovanie gramotnosti prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií,
  • poskytovať každému dieťaťu mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia,
  • viesť deti k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa,
  • rozvíjať kognitívne schopnosti detí aktívnym riešením problémov, samostatne, aj v skupinách, a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie,
  • rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie detí,
  • viesť deti k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv iných ľudí.

Špecifické ciele preventívneho programu KOZMO a jeho dobrodružstvá

Close

Špecifickými cieľmi preventívneho programu KOZMO je stimulovať osobnostný rozvoj detí, s fokusom na podporu ich sociálnych zručností a sociálnej kompetencie, vzájomnej spolupráce, efektívnej komunikácie, tolerancie, empatie, asertivity, a tým zvýšiť ich ochranu pred násilným, hostilným, agresívnym správaním.

Špecificky sa preventívny program zameriava na problémy vyčleňovania, posmievania sa, fyzického ubližovania, ale aj inklúzie. Primárne podporuje poznanie vlastných emócií, rozlišovanie emócií iných detí a stimuluje adekvátne správanie v konkrétnych situáciách.

Prečo vznikol preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá?

Close

Preventívny program KOZMO má edukačný vplyv na deti už v ranom veku, kedy sa začína proces ich socializácie v predškolských a neskôr v školských zariadeniach. Vďaka preventívnemu programu KOZMO budú mať deti do budúcna vybudovaný hodnotovo-vedomostný základ, ktorý im pomôže v kritických chvíľach rozhodnúť sa konať s fokusom na spoločenskú normu.

Deti sa stretávajú s násilím nielen v rodinách, ale aj vo svojom ďalšom okolí, v predškolských a školských zariadeniach, medzi spolužiakmi a kamarátmi. Nástupom do predškolského zariadenia si deti začínajú vytvárať prvé pevnejšie priateľstvá, hľadajú si svoje miesto a postavenie v skupine, učia sa kooperovať a fungovať v kolektíve. Učia sa deliť o hračky, kamarátov, pozornosť dôležitých dospelých. Je to obrovský priestor, v ktorom môžu vznikať ťažkosti, problémy a konflikty.

V tomto období sa deti učia, čo je vo vzťahoch s kamarátmi dôležité. Majú len málo svojich skúseností, a tak veľa názorov a prejavov správania preberajú od rodičov, či ďalších autorít – dospelých ľudí, učiteľov a vychovávateľov.
Medzi deťmi často pozorujeme vyčleňovanie z kolektívu, ohováranie, posmievanie sa za veci, za ktoré nemôžu. Môže ísť o prejavy moci alebo žartu, ktoré sa v detskom kolektíve často vyskytujú. Ak by sme tomu nevenovali pozornosť, môže to prerásť do fyzického, či iného ubližovania. Nie vždy si deti uvedomujú vážnosť prejavov svojho správania, nevnímajú pocity iných detí, ktoré sú obeťami.

Preto vnímame ako potrebné deti naučiť, že ak niekto vyzerá inak, alebo žije v iných podmienkach, nie je to dôvod na to, aby ho ostatní odsudzovali, alebo mu akokoľvek inak ubližovali.

Zámerom programu KOZMO je docieliť, aby deti vedeli rozlišovať medzi násilnými a spoločensky akceptovateľnými prejavmi správania, aby si uvedomovali vplyv svojho konania na emócie a prežívanie iných detí a dospelých. KOZMO deťom sprostredkováva svoje zážitky z rôznych planét, kde mimozemšťania zažívajú odmietnutie, výsmech, ponižovanie, a učí ich na tieto situácie reagovať, prípadne požiadať o pomoc.

Pre deti je náročné rozpoznať svoje prežívanie. A práve zameranie sa na emócie je vhodný spôsob, ako prejavy správania detí a aj celých kolektívov ovplyvňovať a podporiť stratégie tolerancie a rešpektu. Vnímavosť detí voči pocitom tých, ktorým je ubližované, môže prispieť k zlepšeniu skupinovej, triednej, dokonca aj školskej klímy. Zároveň tým podporujeme rozvoj emocionálnej inteligencie u detí, čím sa rozvíjajú stratégie tolerancie a rešpektu tak, aby deti na jednej strane neubližovali druhým, no zároveň nenechali ubližovať ani sebe a dokázali požiadať o pomoc. Rozvoj spomenutých sociálnych zručností detí vedie k eliminácií násilia v rodinnom aj školskom prostredí. Výskumy ukazujú, že ak sa dieťa cíti v rodine a v škole bezpečne, je prijaté rovesníkmi a učiteľmi, ovplyvňuje to pozitívne aj jeho školský výkon.

Práca s preventívnym programom KOZMO a jeho dobrodružstvá

Close

Deti sa učia žiť napodobňovaním sveta dospelých, ktorí sú pre nich v živote dôležití (Vágnerová, 2008). Tie, ktoré vidia, alebo zažívajú násilie, cítia zväčša hanbu, vinu a strach. Keď cítia, že sa stalo niečo, čo je nesprávne, intuitívne hľadajú pomoc. Ak však nezískajú potrebnú reakciu dospelého, a ten situáciu podcení a len mávne rukou a mlčí, alebo ho vysmeje, prípadne zahanbí, dieťa sa naučí, že problémy sa nedajú riešiť. Naučí sa, že keď sa mu bude diať niečo zlé, dospelý mu nepomôže a svoj problém bude chcieť riešiť samo. Dieťa však nevie ako. Nemá skúsenosti a ani potrebné vedomosti, aby sa s tým vedelo vysporiadať a potrebuje pomocnú ruku dospelého.

O násilí by sme nemali mlčať. O násilí, s ktorým sa dieťa môže stretnúť, by sme s ním mali veku primerane hovoriť. Pomôcť dieťaťu žiť život v bezpečí nie je zložité. Asistovať pri tom môže aj KOZMO.

Pri práci s preventívnym programom Kozmo a jeho dobrodružstvá je dôležitý spôsob, akým dospelí (lektor/ka), s dieťmi rozprávajú a ako sa pri témach násilia sami k deťom správajú. Príklad lektora/ky, jeho/jej prístup k téme násilia a aktívna túžba po úctivom, slušnom a spravodlivom svete okolo, má pre výsledný efekt preventívneho programu kľúčový význam.

Štruktúra preventívneho programu KOZMO a jeho dobrodružstvá

Close

Preventívny program pozostáva z desiatich modulov, úvodného, ôsmych tematických a záverečného modulu. Je vhodné načasovať jednotlivé moduly v pravidelný čas (ideálne doobeda). Lektor/ka si môže vybrať v akých časových intervaloch bude jednotlivé moduly realizovať. Jednou z možností je zrealizovať celý modul naraz (cca 40 minút). Odporúčame jednotlivé moduly používať ako „tému na týždeň“ a vo vhodný čas pobytu detí v predškolskom a školskom zariadení prinášať jednotlivé časti modulu.

Celým programom deti sprevádza kozmonaut KOZMO, ktorý lieta z planéty na planétu na svojom KOZMOpláne. Palivo na cestu si načerpá na KOZMOpumpe pozitívnej slniečkovskej energie, ktorá je tvorená dobrými skutkami detí.

Na svojich výletoch sa stretáva s mnohými obyvateľmi planét, ktorí sa správajú agresívne, bijú sa, volajú sa škaredými prezývkami, nechcú sa spolu hrať, vysmievajú sa svojim kamarátom. KOZMO je z toho nešťastný. O svojich zážitkoch deťom rozpráva prostredníctvom príbehov a videí, ktoré slúžia ako základ pre ďalší rozhovor s deťmi.

Tieto príbehy ďalej rozvíjajú zážitkové aktivity. Metodická príručka ponúka aktivity, ktoré pomôžu deťom osvojiť si posolstvá príbehu. Ich výhodou je, že ich môže zrealizovať lektor/ka sám/a a ku každej téme si môže vybrať najvhodnejšiu aktivitu pre skupinu, s ktorou pracuje.

Čo nám povedali účastníci pilotného overovania

Close

“Deti si vďaka preventívnemu programu uvedomili hodnotu kamarátstva, naučili sa spolupracovať a vzájomne si pomáhať.”

Učiteľka v MŠ

“Preventívny program obsahuje zaujímavé interaktívne pomôcky, prostredníctvom ktorých si deti vedeli predstaviť život mimozemšťanov na rôznych planétach.“

Učiteľka v MŠ

“Oceňujem motiváciu k prosociálnemu správaniu prostredníctvom červeného KOZMOsvetla a zbieraním slniečok do KOZMOpumpy.”

Učiteľka v MŠ

„Kozmo je mojím najlepším kamarátom.“

Peťko, 6 rokov

„Kozma mám veľmi rada.“

Lenka, 5 rokov

„Veľmi sa mi páčia príbehy, ktoré nám Kozmo rozpráva.“

Sárka, 7 rokov

“Doma sme žili všetci s KOZMOM a jeho príbehmi.”

mama Davida, 5 rokov

„KOZMO je skvelý, dokázali sme cez neho a príbehy v knižke hovoriť s dcérkou aj o vážnych témach“

otec Veroniky, 6 rokov

Z recenzných posudkov

Close

“Preventívny program využíva experienciálne – zážitkové aktivity, ktoré rozvíjajú sociálne kompetencie detí. Program pozitívne stimuluje rozvoj osobnosti a emocionálnej inteligencie, so zameraním sa na adekvátnu komunikáciu, efektívnu kooperáciu a veku primeranú empatiu. Pridanou hodnotou preventívneho programu je, že ciele a obsah jednotlivých modulov korešpondujú so Štátnym vzdelávacím programom“


PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

„Preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá je na Slovensku prvým komplexným programom pre preventívnu prácu zameranému voči násiliu. Ak sa aj nájdu ojedinelé a nekomplexné techniky preventívnej práce, ešte nikdy s tak malými deťmi. Dlhoročná a veľmi intenzívna práca v krízovej intervencii s obeťami násilia priamo predurčuje pracovníkov Centra Slniečko, n.o. k tomu, aby vytvorili takýto vynikajúci a potrebný materiál“


Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

„Krajina Šušušu, doktor Mihalnica, Chichiela majú jednoznačne potenciál uspieť! Jedinečná myšlienka, zaujímavé príbehy, reálne situácie vstavané do skutočných prostredí odľahčené hravosťou príbehu, za ktorým je skrytá pomoc, pomoc dieťaťu, ktoré je vyčleňované, voči ktorému je namierené násilie. KOZMO a jeho dobrodružstvá bol vytvorený slovenskými autormi pre túto dobu. Je aktuálny ako unikátny preventívny program, ktorý zaujme nevšedným spracovaním prostredníctvom postáv s originálnymi menami, bývajúcimi na rôznych planétach, kde sa dejú jednoduché detské činnosti a hry. Tie samotné patria k bezstarostnému detstvu, ktoré je často pre deti s inakosťou niečím nedosiahnuteľným. Ako odborník – profesiou liečebný pedagóg, ktorý sa zameriava na vývinové obdobie dieťaťa od raného veku s problémovým správaním vysoko hodnotím spracovaný program. Má zadefinované reálne ciele, výborne prepracovanú metodiku a úvodné pravidlá, ktoré (na)pomôžu dospelému ako zvládnuť rozhovor s dieťaťom o násilí.“


Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

Ste riaditeľ/ka, učiteľ/ka v materskej škole alebo pracujete s deťmi?

Ak aj Vy máte záujem spoznať KOZMA a naučiť deti ako sa má správať dobrý pozemšťan ponúkame vám možnosť prihlásiť sa na vzdelávanie, ktoré vám umožní tento PP „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ realizovať v Materskej škole.

Aktuálna ponuka vzdelávania »»

Ak máte záujem o ďalšie informácie o PP, môžete tak spraviť prostredníctvom online formulára, alebo prostredníctvom zaslania dopytu koordinátorovi projektu.

KONTAKT:
educan@centrumslniecko.sk
0917 469 562

Vyplnením a odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami Ochrany osobných údajov a súhlasíte s nimi.